آدم های ثروتمند همیشه در حال رشد کردن و یاد گرفتن هستند
آدم های فقیر فکر می کنند که همه موارد را می دانند